Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden TopsWijnen
KvK Rotterdam 24420296

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TopsWijnen en haar klanten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Alle rechten en aanspraken in deze voorwaarden, als wel in eventuele nadere overeenkomsten welke ten behoeve van TopsWijnen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door TopsWijnen ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen.

1.3 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden in zijn geheel accepteert.

Artikel 2. Overeenkomst en prijzen

2.1 Prijzen, offertes, aanbiedingen van TopsWijnen zijn vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling en na bijschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening van TopsWijnen. TopsWijnen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, mocht TopsWijnen dit redelijkerwijze noodzakelijk achten. TopsWijnen zal bestellingen geplaatst door personen onder de 18 jaar niet in behandeling nemen.

Artikel 3. Levering

3.1 De door TopsWijnen opgegeven levertijden zijn betrouwbaar te noemen, doch zijn indicatief. Overschrijding van de aangegeven leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding. Evenmin geeft overschrijding van de levertermijn, de klant het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

3.2 De minimale ordergrootte is 1 doos van 6 flessen. Voor bezorgkosten wordt per levering €11,50 in rekening gebracht, ongeacht het aantal bestelde dozen wijn, tenzij specifiek anders vermeld. Zie tekst website.

3.3 TopsWijnen is bevoegd om bij de uitvoering en bezorging van bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, exclusief handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling kan geschieden middels overschrijving factuurbedrag op bankrekening TopsWijnen of contant.

4.3 Indien de klant onverhoopt met betaling in gebreke bent, is TopsWijnen gerechtigd zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee mogelijk samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat over, indien de klant het factuurbedrag aan TopsWijnen verschuldigd, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending over op de klant.

Artikel 6. Reclames, aansprakelijkheid, retouren

6.1 De klant dient bij aflevering na te zien of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient de klant TopsWijnen daarvan zo spoedig mogelijk, per email en gemotiveerd op de hoogte te stellen, in ieder geval binnen vijf werkdagen na de aflevering. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft TopsWijnen de keuze de desbetreffende producten na retournering te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde te restitueren.

6.2 Indien de klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de klant het recht het product binnen zeven werkdagen na levering, aan TopsWijnen te retourneren, met bijvoeging van een compleet en correct ingevuld retourformulier.

6.3 Retouren dienen door de klant altijd gemeld te woorden aan TopsWijnen per email. Retouradres en retourformulier worden na aanvraag per email aan de klant toegestuurd. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is.
De kosten van alle retourzendingen zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7. Diversen

7.1 Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken. De klant kan hieraan geen rechten doen gelden.

7.2 Wanneer de klant een bestelling plaatst, worden klantgegevens niet doorgegeven aan derden, m.u.v. de vervoerder. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.

7.3 Ongeacht het mogelijk soepel hanteren van deze voorwaarden door TopsWijnen, teneinde een goed lopend klantencontact te creëren, gelden deze voorwaarden te allen tijde. De klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TopsWijnen deze voorwaarden soepel toepast.

7.4 TopsWijnen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.